Pentti Mattilan blogi Kaikki on mahdollista...

Mietteitä laista

Ihmiset ja yhteiskunta tarvitsee lakeja, jotta tietäisivät mikä on sopivaa ja mikä sopimatonta käytöstä, sekä laki suojelee ihmisiä väärinkäytöksiltä ja antaa turvaa elää elämäänsä rauhassa toisten väkivallalta jne. Maallisia lakeja säätää kansan valitsema Eduskunta. Oikeuslaitos tutkii ja soveltaa lain rikkojille tapauskohtaisesti lakeja tuomioiksi. Aiemmin Ruotsin lakiin oli sisällytetty Mooseksen laki. Ruotsin valtiopäivät vuonna 1734 olivat hyväksyneet lain, kuningas Fredrik I päätti 23.1.1736, että laki oli astuva voimaan saman vuoden syyskuun alussa. Se kumosi keskiajalla säädetyn kuningas Kristofferin maanlain ja kaupunkilain sekä syrjäytti 1600-luvun alusta oikeudessa sovelletun niin sanotun Mooseksen lain eli eräitä kohtia Raamatusta.

Jumala antoi lakinsa omaisuuskansalleen Israelille Mooseksen kautta. Laki on periytynyt kristityille Vanhan testamentin kautta. Kristinuskossa epäonnistuneet syntiset ihmiset voivat saada syntinsä, eli rikkomuksena anteeksi uskomalla Jeesuksen kärsineen heidän edestään rangaistuksen ihmiseksi tulleena synnittömänä Jumalana, täyttämällä Mooseksen lain kokonaan meidän edestämme. Tämän Jeesus on tehnyt rakkaudesta luomiaan ihmisiä kohtaan, jonka me voimme ottaa uskolla vastaan tekemällä mielenmuutoksen ja lähtemällä seuraamaan Jeesusta, jolloin saamme tämän ansaitsemattoman lahjan. Uskomalla Jeesukseen me olemme täyttäneet lain vaatimukset armosta uskon kautta. Laki osoitti meille, että olen Jumalan kirkkautta vailla olevia syntisiä ja tulevan tuomion alaisia, johon saimme armon uskomalla Jeesukseen. Jumalan Moosekselle antama laki on hyvä, jota emme uskoon tulon jälkeen noudata ansaitaksemme pelastuksen, vaan rakkaudesta Jeesuksen armon antamalla voimalla elämällä pyhää elämää.  Jumalan laki koskee ikuisia asioita ja maallinen laki ajallisia asioita. Paavalin kirje Roomalaisille kertoo 3:31: ”Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme lain.”

1 Tim. 1:8-11 ”Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lain mukaisesti käytetään ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, haureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan - autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaisesti, joka on minulle uskottu.”

Muissa uskonnoissa pyritään ansaitsemaan tämä anteeksiantamus rituaaleilla, uhreilla ja teoilla, jotta voisivat saada Jumalan hyväksyntä ja suosion, mutta kristinuskossa se tulee armosta uskomalla Jumalan Raamatun lupauksiin ilman lain tekoja. Rakkaus on lain suurin käsky toteaa Jeesus Matteus 22:35-40 ”Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut saddukeuksilta suun, kokoontuivat he yhteen; ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten: ”Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?” Niin Jeesus sanoi hänelle: ”’Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi.’ Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: ’Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.’ Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat.”

Ne pakanaihmiset, jotka eivät ole saaneet Jumalalta lakia, niin heillä on omatunto, joka todistaa heidän synneistään.  Aapeli Saarisalon sanakirjassa sanotaan omatunnosta näin: ”Omatuntoa vastaava kreikan sana (syneidesis) esiintyy seuraavissa kohdissa: Ap. t. 23:1; Ap. t. 24:16; Room. 2:15; Room. 9:1; Room. 13:5; 1. Kor. 8:7, 1. Kor. 8:1, 1. Kor. 8:12; 1. Kor. 10:25-29, 2. Kor. 1:12; 2. Kor. 4:2; 2. Kor. 5:11; 1. Tim. 1:5, 1. Tim. 1:19; 1. Tim. 3:9; 1. Tim. 4:2; 2. Tim. 1:3; Tit. 1:15; Hepr. 9:9, Hepr. 9:14; Hepr. 10:2, Hepr. 10:22; Hepr. 13:18; 1. Piet. 2:19; 1. Piet. 3:16, 1. Piet. 3:21. Se on kotoisin kreikkalaisten ja roomalaisten maailmasta ja tullut sieltä juutalaisen filosofin Filonin ja Paavalin kielenkäyttöön; omantunnon tosiasia oli siis tunnettu ja tunnustettu jo ennen kristinuskoa. Jeesus ei ole käyttänyt omatunto-sanaa. Ihmisellä on omatunto, 2. Kor. 4:2, ihmisen tulisi tietää, mikä on hyvää, mikä pahaa. Omatunto tuntuu parhaiten pahana omanatuntona. Häpeä ja tuska ovat sen lähimmät seuralaiset. Nämä tunteet on Raamatussa usein kuvattu, joskin sanontaa paha omatunto käytetään vain kerran, Hepr. 10:22. Ihmisellä, jolla on paha omatunto, ei ole rauhaa missään, hän on kuin Kain, vrt. myös Jes. 48:22, ja Joosefin veljiä, 1. Moos. 42:21. Hyvä omatunto taas suo sisäistä rauhaa, Hepr. 13:18. Raamattu myöntää, että myös pakanoilla on sekä hyvä että paha omatunto, Room. 2:15. Heilläkin on sydämeen kirjoitettu laki, Room. 2:14 s., Jumala tuomitsee sen mukaan, mitä ihminen on tietänyt, Luuk. 12:47 s.; Luuk. 23:34. Ei siis saa ketään, silloinkaan, kun luulee toisen olevan harhatiellä, pakottaa toimimaan vastoin vakaumustaan, Room. 14; 1. Kor. 8. Siinä on omantunnon-vapauden perustus.”

Minua on hämmentänyt kiistely Jumalan kymmenen käskyn merkityksestä kristityille, sillä moni kertoo, ettei ole enää lain alla, vaan armon alla, eikä Jumalan laki olisi edes voimassa enää, vaan se olisi kumottu. Toiset pohtii kuinka Jumalan anteeksianto yltää maallisiin lakeihin ja tuomareihin. Apostoli Paavali kirjoittaa Roomalaiskirjeessä luvussa 6:14: "Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla.", mikä tarkoittaa sitä ettemme elä täyttääksemme lain vaatimuksia, jotta ansaitsisimme pääsyn taivaaseen, koska emme kykene siihen, vaan elämme vastaanottamastamme ansaitsemattomasta armosta, joka on tullut osaksemme Jeesuksen täytetyn työn armon kautta, sillä Jeesus on puolestamme täyttänyt lain, mikä on voimassa edelleen.

Tähän pätee Jeesuksen vastaus verorahan maksamisesta Matteus 22:15-22 ”Silloin fariseukset menivät ja neuvottelivat, kuinka saisivat hänet sanoissa solmituksi. Ja he lähettivät hänen luoksensa opetuslapsensa herodilaisten kanssa sanomaan: ”Opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa, kenestäkään välittämättä, sillä sinä et katso henkilöön. Sano siis meille: miten arvelet? Onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei?” Mutta Jeesus ymmärsi heidän pahuutensa ja sanoi: ”Miksi kiusaatte minua, te ulkokullatut? Näyttäkää minulle veroraha.” Niin he toivat hänelle denarin. Hän sanoi heille: ”Kenen kuva ja päällekirjoitus tämä on?” He vastasivat: ”Keisarin.” Silloin hän sanoi heille: ”Antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on.” Kun he sen kuulivat, ihmettelivät he ja jättivät hänet ja menivät pois.”

Roomalaiskirjeessä 13:1-10 ”Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sentähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen; sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös omantunnon tähden. Sentähdenhän te verojakin maksatte. Sillä he ovat Jumalan palvelusmiehiä, ahkeroiden virassansa juuri sitä varten. Antakaa kaikille, mitä annettava on: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia. Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. Sillä nämä: ”Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse”, ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: ”Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.” Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys.” Maallisen lain olisi hyvä olla linjassa Jumalan antaman lain kanssa.

Kun turvaudutaan uskossa Jeesukseen pelastuaksemme, päättyy lain valta tuon ihmisen elämässä vanhurskauden saavuttamisen keinona. Laki ei menetä asemaansa osana Jumalan Sanaa, päinvastoin, Jumalan Sana pysyy iankaikkisesti. Se mikä lakkaa, on lain merkitys uskovalle vanhurskauden saavuttamisen välikappaleena. Uskovan vanhurskaus ei enää perustu lain noudattamiseen kokonaan tai osittain, vaan yksin uskoon Jeesukseen. Joh. 14:11- 14 kertoo kuinka me saamme tehdä rakkauden tekoja Jeesukselle, ei niin että tekisimme tekoja pelastuaksemme, joka on kertaluontoinen tapahtuma: ”Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö, ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen.”

Vaikka Jeesus Matteuksen evankeliumissa luvussa 5: 17-20 sanoo: ”Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.”

Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo 14:15: ” Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.  Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,” Eli Jeesus on täyttänyt lain, mutta rakkaudesta Jeesukseen teemme hänen käskynsä, sillä meillä on Pyhän Hengen voima valita tehdä oikein. Eli Raamatun teksti jatkuu:  14:17-21 ”totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut; koska minä elän, niin tekin saatte elää. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä.  Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa, mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle.”

Apostoli Johannes kirjoittaa 1 Joh. 2:4-5 ”Joka sanoo: ”Minä tunnen hänet”, eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä. Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme.” 1 Joh. 1:8-9 ”Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.”

Kaikki pyrkivät elämään elämää joka olisi muiden silmissä rikkeetöntä ja Jumalalle kelpaavaa. Olin vuosia sitten epätietoinen siitä, että olenko tehnyt sellaista syntiä etten pääsisi taivaaseen, sillä uskoin sellaisen paikan olevan olemassa, vaikka en ollut uskossa vielä. Vertasin elämääni Jumalan kymmeneen käskyyn ja en ollut varma, että olenko täyttänyt lain, jotta olisin ansainnut taivaspaikan. Jumalan kymmenen käskyn lain tarkoitus on näyttää meille kelvottomuutemme ja mahdottomuuden täyttää Jumalan lakia, Jeesus vuorisaarnassa selvensi lain täyttämisen mahdottomuutta ja sitä kautta saada Jumalan hyväksynnän ja taivaspaikan yrittämällä täyttää Jumalan lakia tai pettää itseä uskottelemalla, että olisi täyttänyt sen. Kautta ihmiskunnan historia on ajateltu, että jos hyviä töitä on vaakakupissa enemmän kuin pahoja tekoja, olemme voittajia, mutta Jumalan laki tuomitsee, jos on rikkonut vain yhdessä vähäisessä rikkomuksessa, kuten Aadamin ja Eevan tottelemattomuus.

Matteuksen evankeliumissa luvussa 19:16-26 Jeesus sanoo, että rikas mies pääsee taivaaseen pitämällä käskyt (ainoa ongelma on siinä, ettei niitä pysty kukaan täyttämään, mutta Jumalalle on mahdollista pelastaa ne jotka uskovat Jumalan sanaan Jeesukseen): ”Ja katso, eräs mies tuli ja sanoi hänelle: ”Opettaja, mitä hyvää minun pitää tekemän, että minä saisin iankaikkisen elämän?” Niin hän sanoi hänelle: ”Miksi kysyt minulta, mikä on hyvää? On ainoastaan yksi, joka on hyvä. Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt.” Hän sanoi hänelle: ”Mitkä?” Jeesus sanoi: ”Nämä: ’Älä tapa’, ’Älä tee huorin’, ’Älä varasta’, ’Älä sano väärää todistusta’, ’Kunnioita isääsi ja äitiäsi’, ja: ’Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’.” Nuorukainen sanoi hänelle: ”Kaikkia niitä minä olen noudattanut; mitä minulta vielä puuttuu?” Jeesus sanoi hänelle: ”Jos tahdot olla täydellinen, niin mene, myy, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua.” Mutta kun nuorukainen kuuli tämän sanan, meni hän pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: ”Totisesti minä sanon teille: rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan. Ja vielä minä sanon teille: helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.” Kun opetuslapset sen kuulivat, hämmästyivät he kovin ja sanoivat: ”Kuka sitten voi pelastua?” Niin Jeesus katsoi heihin ja sanoi heille: ”Ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista.”

Hebrealaiskirje 10:26-31 ”Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman: kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä! Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut: "Minun on kosto, minä olen maksava"; ja vielä: "Herra on tuomitseva kansansa." Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin.”

Me voimme pettää itseämme väittämällä ettemme ole pahempia kuin muutkaan, eikä hyvä Jumala voi tuomita meitä, jos olen tehnyt parhaani. Saatamme ajatella että kasteella käynti ja hautaan siunaaminen on riittävästi, sillä ne olisivat armon välineitä joilla saisimme pelastuksen. Jumala rakkaudessaan on antanut kymmenen käskyn lain, joka näyttää kuinka olemme Jumalalle kelpaamattomia, mutta Jumalan rakkaus valmisti pelastuksen Jeesuksen sijaiskärsimyksellä, jos otamme vastaan Jumalan armon ja teemme parannuksen, emme omassa voimassamme, vaan Jumalan armo antaa voiman elää Jumalalle kelpaavaa elämää. Raamatussa toisessa Mooseksen kirjassa kerrotaan kuinka Mooses johdatti kansan Siinain vuorelle, jossa Jumala ilmestyi kansalleen näkyvästi ja antoi kymmenen käskyn lain, jota kansa lupasi noudattaa, vaikka se oli ja on mahdotonta syntiselle  noudattaa, eli heiltä puuttui itsetuntemus täysin tai pettivät itseään luullessaan voivan täyttää Jumalan antaman kymmenen käskyn lain. Kymmenen käskyn lain pitäisi paljastaa meille kuinka olemme armon tarpeessa, sillä laki tuomitsee meidät kadotukseen. Armosta Jeesukseen ja hänen täytettyyn työhön meidän puolestamme uskomalla voimme pelastua, emme hyviä tekoja tehden, sillä ne eivät riitä, mutta Jumalan armon voima antaa meille tehdä parannuksen, mutta edelleenkään emme tee hyviä tekoja peastuaksemme. usko ilman tekoja on kuollut, minkä vuoksi teemme rakkauden tekoja Jeesukselle kun hän pyytää niitä tekemään.

Kristillisissä seurakunnissa on kaikkialla maailmassa, hyvää tarkoittavia kristittyjä, jotka tuntevat, että heidän täytyy tehdä jotakin, jotta he voisivat ansaita pelastuksen. He omistautuvat monille asioille kuten rukoukselle, katumusteoille, paastolle, laupeudenteoille, itsekieltäymykselle ja kirkon järjestyksen tarkalle noudattamiselle, mutta aivan turhaan! He eivät koskaan saavuta todellista sydämen rauhaa ja pelastusvarmuutta, koska he – kuten Israel aikanaan – eivät pyri siihen uskon, vaan tekojen kautta. Usko ei perustu tekoihin, mutta teot ovat uskon tulos.

Jeremian kirjassa luvussa 31:31-32 ”Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.”

Loren Cunningham ja Janice Rogers ”Kirja joka muuttaa kansat – Raamattu kansakuntia uudistava voima” (YWAM Kustannus 2007) lainaus sivulta 85: ”Nuori mies nimeltä Martti Luther ilmoittautui augustinolaisluostariin Saksin ruhtinaskunnassa, itäisessä Saksassa, toiveenaan löytää anteeksianto ja pelastus sielulleen. Mutta vaikka Luther noudatti uskonnollista kurinalaisuutta jopa liiallisuuksiin asti, hän tiedosti olevansa hukassa. Hän yritti epätoivoisesti löytää pelastuksen hyvien tekojen avulla, mutta sen sijaan hän eli jatkuvassa syyllisyydentunnossa ja koki, että Jumala oli koska tahansa valmis tuomitsemaan hänet. Vanhempi munkki Johann Staupitz yritti rohkaista nuorta miestä sanoen, että Herra tulisi käyttämään tätä suuriin tarkoituksiin: ’Anna Kirjoitusten opiskelun olla elämäsi mieluisin asia’. Toisena luostarivuotenaan Luther alkoi lukea Raamattua luostarin kirjastossa. Hän suorastaan ahmi kirjan sivuja pyytäen Jumalaa avaamaan hänelle Sanaansa. Kun luostarin apotti lähetti Lutherin asioille Vatikaaniin, Martti päätti käyttää tilaisuutta hyväkseen tehden entistä enemmän katumusharjoituksia ja yrittäen löytää pelastuksen ’taivaan portiksi’ kutsutussa Roomassa. Hän kipusi muiden pyhiinvaeltajien tavoin Pyhät Portaat polvillaan ylös, uskoen, että tämä teko vähentäisi viisitoista vuotta kiirastulesta. Yhtäkkiä yksi Lutherin lukemista Raamatun jakeista tuli hänen mieleensä niin vahvasti, että hän pomppasi pystyyn. Hänestä tuntui, että itse Jumala lausui hänelle: ’Vanhurskaus on elävä uskosta.’ Kristus ei tarjonnut hänelle viidentoista vuoden helpotusta kiirastulesta, vaan täydellistä, ikuista pelastusta ilmaiseksi. Sana oli vahva, mutta Luther ei silti saanut täyttä sielunrauhaa. Roomassa nuori mies näki asioita, jotka järkyttivät häntä. Seksuaalinen moraalittomuus ja ahneus olivat yleisiä, ja Luther kohtasi pappeja, jotka suhtautuivat välinpitämättömästi pyhään virkaansa. Se, mitä Luther näki ’taivaan porteilla’, vaikutti hänen ajatuksiinsa uskonpuhdistuksen tarpeellisuudesta. Ensin Luther kuitenkin etsi muutosta omaan sisimpäänsä. Vuonna 1507 Luther vihittiin papiksi, ja hän otti vastaan Wittenbergin yliopiston professuurin. Työnsä ohella Luther toimi paikallisena pappina ja rippi-isänä. Vaikka Luther yhä kamppaili oman uskonsa kanssa, hänestä tuli suosittu saarnaaja ja opettaja, sillä hän itse opiskeli ahkerasti.”

Ray Comfort ja Kirk Cmeron ”Maailman suurimmat saarnaajat (KKJMK Oy 2013) sivulta 46 lainaus: ”Laki ja Armo C. H. Spurgeon. ”Ihminen voi luulla olevansa vanhurskas vain siinä tapauksessa, ettei hän tunne Lakia. Kuvittelet, ettet ole koskaan rikkonut sitä, koska et ymmärrä sitä. Jotkut teistä korkeasti arvostetuista ihmisistä kuvittelevat olleensa niin hyviä, että pääsevät taivaaseen omien tekojensa varassa. Ette sanoisi suoraan niin, mutta ajattelette niin mielessänne: olette ottaneet sakramentin vastaan hartaana, olette kovin hurskaita kun käytte säännöllisesti kirkossa tai kokouksissa, olette hyviä köyhille, anteliaita ja rehellisiä, ja sanotte: ’Pelastun tekojeni avulla.’ Ei, ystäväni, katso sitä liekkiä, jonka Mooses näki, kavahda, vapise ja kauhistu. Laki ei voi tehdä muuta kuin tuomita meidät. Sen suurin tehtävä on ruoskia meidät ulos ylpeästä omavanhurskaudestamme ja ajaa meidät Kristuksen luokse. Se laskee selkäämme kuorman ja lähettää meidät pyytämään, että Kristus ottaisi sen pois… Kuvitteletteko pystyvänne pitämään Jumalan Lain täydellisesti? Uskallatteko väittää, ettette ole rikkoneet sitä? Ei, varmaankin tunnustatte vaikkapa hiljaisella äänellä: ’Olen kapinoinut.’ Tietäkää silloin tämä: Laki ei voi tehdä hyväksenne mitään anteeksiantamuksen asiassa. Se voi vain osoittaa teille, että ette ole mitään. Se voi riisua, se voi lyödä, se voi tappaa – mutta se ei voi parantaa, ei pukea eikä puhdistaa. Sen tarkoitus ei ole koskaan ollutkaan tehdä niin. Kuulijani, oletko tänä aamuna suruissasi synnin tähden? Tunnetko, että olet syyllinen? Myönnätkö rikkomuksesi? Tunnustatko eksymisesi? Kuule silloin minua Jumalan lähettiläänä: Jumala armahtaa syntisiä. Jeesus Kristus tuli maailmaan pelastamaan syntisiä. Ja vaikka sinä olet rikkonut Lain, hän on pitänyt sen. Ota hänen vanhurskautensa omaksesi. Heittäydy hänen varaansa. Tule hänen luokseen nyt, riisuttuna ja alastomana, ota hänen vaatteensa peitteeksesi…”

Ray Comfort ja Kirk Cmeron ”Maailman suurimmat saarnaajat (KKJMK Oy 2013) sivulta 135 lainaus: ”Laki ja Armo C. H. Spurgeon.  ’Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi.’ (Room. 5:20). Missään muussa asiassa ihmiset eivät erehdy niin paljon kuin Lain ja evankeliumin välisessä suhteessa.  Toiset  asettavat Lain evankeliumin yläpuolelle, toiset evankeliumin Lain yläpuolelle. Toiset muuttavat Lakia ja evankeliumia eivätkä saarnaa sen enempää Lakia kuin evankeliumiakaan, kun taas toiset tekevät Lain kokonaan tyhjäksi julistamalla vain evankeliumia. On monia, jotka luulevat Lakia evankeliumiksi ja opettavat, että ihminen voi pelastua hyvillä töillä: hyväntekeväisyydellä, rehellisyydellä, oikeudenmukaisuudella ja raittiudella. He erehtyvät. Toisaalta monet opettavat, että evankeliumi on Laki, että se sisältää tiettyjä käskyjä, joita noudattamalla ihminen voi ansaita pelastuksen. He eksyvät totuudesta eivätkä ymmärrä sitä. Tietty joukko väittää, että Laki ja evankeliumi ovat sekoittuneet: ihminen pelastuu osittain noudattamalla Lakia ja osittain Jumalan armosta. He eivät ymmärrä totuutta ja ovat vääriä opettajia. Yritän – Jumalan avulla – tänä aamuna osoittaa teille Lain tarkoituksen ja sitten evankeliumin päämäärän. Lain tulon selittää sen tavoite: ’Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi.’ Sitten meille kerrotaan evankeliumin tehtävä: ’mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi’. ”

Ray Comfort ja Kirk Cmeron ”Maailman suurimmat saarnaajat (KKJMK Oy 2013) sivulta 24 lainaus ”Lain alkuperä, luonto, ominaisuudet ja käyttö – John Wesley. Tämä Laki on ikuisuudessa asuvan Korkean ja Pyhän katoamaton kuva. Hän, jonka olemusta kukaan ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä, näyttäytyy tässä ihmisille ja enkeleille. Tämä Laki on Jumalan kasvot, joilta on poistettu verho. Jumala ilmoitti itsensä luoduilleen siten kuin heille oli mahdollista, antaakseen eikä tuhotakseen elämää, jotta ihmiset voisivat nähdä Jumalan ja silti elää. Laki on ihmiselle paljastettu Jumalan sydän. Niin, tietyssä mielessä voimme sovittaa Lakiin sen, mitä apostoli kirjoitti Jumalan Pojasta: ’hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva’ (Hebr. 1:3)… Toisesta näkökulmasta tarkasteltuna Jumalan Laki on ylin ja muuttumaton viisaus. Se on muuttumaton vanhurskaus, kaiken sen täyteys, mikä koskaan on luotu tai luodaan.”

Ray Comfort ja Kirk Cmeron ”Maailman suurimmat saarnaajat (KKJMK Oy 2013) sivulta 216 lainaus: ”Ray Comfort… Oletko koskaan miettinyt: ’Kadotettujen tavoittamiseen täytyy olla jokin avain’? Se avain on olemassa – ja se on ruostunut käytön puutteessa. Raamattu itse puhuu ’avaimesta’ (Luuk. 11:52). Sen tehtävänä on ajaa meidät Kristuksen luokse ja avata Vapahtajan ovi (Joh. 10:9). Jeesus käytti sitä (Luuk. 10:26), samoin Paavali (Room. 3:19-20), Timoteus (1. Tim. 1:8-11) ja Jaakob (Jaak. 2:10). Stefanus käytti sitä saarnatessaan (Apt.t. 7:53). Pietari näki sitä käytetyn, kun kolmetuhatta vangittua sielua vapautui helluntaipäivänä. Silti monissa seurakunnissa ei edes tiedetä sen olemassaolosta. Avain on raamatullinen, ja voimme myös nähdä, että kirkko on käyttänyt sitä aidon herätyksen ovien avaamiseen monta kertaa historian aikana. Tämä herätyksen avain ei ole mikään muu kuin Laki, kuten kohta näemme. Avaimet joutuvat helposti hukkaan, eikä tämä avain ole poikkeus. Jeesus sanoi, että ’lainoppineet’ ovat ’vieneet’ avaimen (Luuk. 11:52) ja estäneet siten kansaa pääsemästä Jumalan valtakuntaan. Fariseukset puolestaan eivät vieneet avainta pois, vaan vääntelivät sen muodottomaksi, niin ettei siitä enää ollut mihinkään (ks. Mark. 7:8). Jeesus palautti sen oikeaan muotoonsa, juuri niin kuin Raamattu oli ennustanut (ks. Jes. 42:21)…”

Billy Graham ”Rauha Jumalan kanssa” (Kuva ja Sana 1987) sivulta 109 lainaus: ”Monet ihmiset sekoittavat uskoontuloon lain noudattamiseen. Mooseksen laki esitetään Raamatussa tyhjentävästi ja lain tarkoitus on tehty hyvin selväksi. Sitä ei milloinkaan ole tarkoitettu jonakin ihmelääkkeitä maailman sairauksiin. Pikemminkin se annettiin diagnoosina maailman sairauksista. Se korostaa vaikeuksiimme syytä, ei parannuskeinoa. Raamattu sanoo: ”Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tutkittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä” (Room. 3:19). Laki on antanut ilmestyksen ihmisen syntisyydestä ja Raamattu sanoo: ”… Ettei mikä liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista” (Room. 3:20). On täysin mahdotonta tulla uskoon lakia noudattamalla…”

Billy Graham ”Rauha Jumalan kanssa” (Kuva ja Sana 1987) sivulta 141 lainaus: ”Raamattu opettaa, että kuolleessa ja syntisessä luonnossasi ei ole mitään, mikä voi luoda elämää. Jos on kuollut syntiin, ei voi tuottaa vanhurskauden elämää. Monet ihmiset yrittävät tuottaa hyvää, pyhää ja vanhurskasta elämää syntymättä uudesti ylhäältä, mutta he vain epäonnistuvat. Ruumis ei voi kasvattaa uutta. Raamattu opettaa, että ’kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman’ (Jaak. 1:15). Me kaikki olemme hengellisesti kuolleita. Vanha luontosi ei voi palvella Jumalaa. Raamattu sanoo: ’Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on… eikä hän voi sitä ymmärtää’ (1 Kor. 2:14). Luonnollisessa tilassamme olemme suorastaan vihoissa Jumalan kanssa. Emme ole Jumalan laille alamaisia, emmekä voi sitä ollakaan. Roomalaiskirjeen (8:7) mukaan. Raamattu myös opettaa, että vanha luontomme on kokonaan turmeltunut. ’Kantapäästä kiireeseen asti ei ole tervettä paikkaa, ainoastaan haavoja, mustelmia ja vereksiä lyömiä…’ (Jes. 1:6). ’Petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahanilkinen…’ (Jer. 17:9). Se on turmeltunut, pettävän himon alamainen. Raamattu opettaa myös, että vanha luontomme on oma itsemme. Se on kykenemätön uudistumaan. Raamattu opettaa, että syntyessämme uudesti, me panemme pois vanhan ihmisemme – me emme paikkaa sitä. Vanha minä on naulattava ristille, sitä ei pidä kehittää. Jeesus sanoi, että kupin ja asetin ulkopuolelta peseminen jättää sisäpuolen yhtä likaiseksi kuin ennenkin… Elämää joka tulee uudestisyntymisestä ei voi saavuttaa luonnollisen kehittymisen tai omien ponnistelujen kautta. Ihmisellä ei luonnostaan ole pyhyyttä, jota Jumala vaatii taivasta varten. Vain uudessa syntymässä voidaan sellainen elämä löytää. Elääksemme Jumalan elämää meillä täytyy olla Jumalan luonto.”

Daniel Del Vecchio ”Ei enää maitoa…” (www.kkjmk.net 2010) sivulta 46 lainaus: ”Jotta seurakunnat olisivat suojattuja perkeleen juonia vastaan eivätkä tuhoutuisi, meidän täytyy säilyttää Hengen yhteys. Meidän täytyy tuoda syyttävät ajatuksemme valoon ja pyytää Jumalalta anteeksi, että olemme sallineet syytösten muhia mielessämme. Meidän tulee riisuutua tuomarin viitasta ja pukeutua puolustusasianajajan viittaan; katsoa peiliin kivien heittämisen sijasta. Jeesus opettaa meitä Matteuksen evankeliumissa (7:1-2): ’Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi; sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan; ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan. Tästä Raamatunkohdasta näemme, ettei meitä tuomita vain tekojemme perusteella vaan myös sen mukaan, miten olemme toisia ihmisiä tuominneet.”

Samasta kirjasta sivulta 199 lainaus: ”Jumala pitää jääräpäisyyttä pahana syntinä, jolla on vakavat seuraukset, erityisesti niissä, joiden tulee edustaa Häntä ja johtaa Hänen kansaansa. Saul joutui kärsimään useita kuritustoimenpiteitä Herralta: Valtakunta otettiin häneltä pois ja annettiin Daavidille. Jumalan Henki lähti pois hänestä, koska hän herjasi armon Henkeä. Paha henki vaivasi eikä hän saanut helpotusta ahdistukseensa. Kun hän menetti Jumalan armon, hän etsi vain kunniaa ihmisten edessä. Hän joutui kateuden valtaamaksi ja yritti kerta toisensa jälkeen tappaa Daavidin. Lopulta hän päätti surullisen tarinansa pyytäen apua selvännäkijältä. Hänen kapinansa ja jääräpäisyytensä päätyivät johtamaan hänet okkultismiin. Se on surullinen tarina, mutta yhä voimassaoleva varoitus niille, jotka pitävät kiinni jääräpäisyydestään. Kaikki nämä asiat on annettu meille esimerkiksi, ettemme lankeaisi vastaavanlaiseen kapinaan. Meille on annettu Pyhä Henki auttajaksi. Hän edustaa Kristusta ja saa meidät muistamaan sen, mitä Jumala on sanonut. Hän inspiroi meitä tottelemaan Jumalan käskyjä. Joskus Hän muistuttaa meitä ja tuo mieleemme asioita, joita meidän tulee tehdä: kirjeitä, joita meidän tulee kirjoittaa, puheluita, joita meidän tulee soittaa, ihmissuhteita, joita meidän tulee uudistaa. Sen sijaan, että tottelisimme välittömästi, jätämme asian myöhemmäksi ja sitten se häipyy mielestämme. Jääräpäisyys on suuri este Hengen äänen tottelemisessa. Uppiniskaisuus sanoo meille: ’Myöhemmin… sitten, kun on hyvä hetki…’ ja Pyhä Henki tulee murheelliseksi. Meidän tulee tehdä parannus jääräpäisyydestä, joka estää meitä kuulemasta Hengen ääntä ja tottelemasta välittömästi. Myöhästynyt tottelevaisuus on tottelemattomuutta.”

Matteuksen evankeliumissa Jeesus puhuu 7:15-27 ”Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita? Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä.  Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’ Ja silloin minä lausun heille julki: ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.’ Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri.”

Ihminen on ruumis, sielu ja henki olemukseltaan. Ihmisen henki uudestisyntyy uskoon tulon yhteydessä ja saa yhteyden Jumalaan, eikä uudesti syntynyt henki voi tehdä syntiä. Ihmisen sielu pitää sisällään tunteet, ajatukset, järjen jne., joka uudistuu ja saa ihmisen lankeamaan syntiin, minkä vuoksi ihmisen täytyy uudistua ja pyhittyä Pyhän Hengen voiman avulla, jotta ei lankeaisi syntiin. Ihmisruumis maatuu ja ihminen ylösnousemuksessa saa uuden ruumiin. Pietarin ensimmäisessä kirjeessä luvussa 2:11-13 sanotaan näin: ”Rakkaani, niinkuin outoja ja muukalaisia minä kehoitan teitä pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan,  ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he parjaavat teitä niinkuin pahantekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden, niitä tarkatessaan, ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä.” Roomalaiskirjeessä kehoitetaan luvussa 12 näin: ”Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.”

Mikä asia tekee taivaasta taivaan ja helvetistä helvetin, se on laki. Helvetistä tulee helvetti, koska siellä on laittomuus, kapinaa, sortoa, petosta, ahneutta, kiusaamista jne., eli siellä puuttuu kaikki turva, niin kuin täällä maanpäällisessä helvetissä. Jumalan kirkkaus on laki, jota noudattamalla elämästä tulee elämisen arvoista.

Seurattuani keskustelua suvaitsevaisuudesta erilaisilla mielipidepalstoilla, niin on esitetty sellainenkin näkemys, että liberaalinen suvaitsevaisuus on sitä, että saat tehdä mitä vaan, kun et puutu muiden tekemisiin millään tavalla rajoittavasti, tai vaatimalla toimimaan normien mukaan. Yleensä yhteiskunta toimii vain kaikkien edun huomioiden noudatettavien lakien ja normien avulla, jotta kaikilla voisi olla turvallista elää pelkäämättä mitään mielivaltaa niiden taholta jotka haluavat elää liberaalisti muista piittaamatta. Pohjimmiltaan suvaitsevasuus on vain sitä, että ei puututa niiden tekemisiin, jotka rikkovat lakeja ja normeja tai jotka toimivat muista piittaamattomasti, eikä rangaista normeista piittaamatonta käytöstä, onko tämä oikein. Suvaitsevaisuus on näin ajateltuna suurta vääryyttä yhteiskuntaa kohtaan. Viides Mooseksen kirjan luvun 27 viimeinen jae sanoo: "Kirottu olkoon se, joka ei pidä tämän lain sanoja eikä täytä niitä. Ja kaikki kansa sanokoon: 'Amen.'"

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän RaimoTossavainen kuva
Raimo Tossavainen

Noin 320 riviä täyttä soopaa, eikä näytä kiinnostavan sivustolla olijoita, enkä ihmettele sitä miksi ei kiinnosta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset